Udostępnienie informacji publicznej


Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marklowicach w celu ich ponownego wykorzystywania

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

•    udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZGK Marklowice
•    przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.


Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych w BIP


Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP GZGK Marklowice nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
•    poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
•    udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
•    informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.


Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych


GZGK Marklowice zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.


Zasady odpowiedzialności GZGK Marklowice


GZGK Marklowice  nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
GZGK Marklowice  nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące GZGK Marklowice.


Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania


1.    Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
a. informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej GZGK Marklowice
b. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
2.    Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji Rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji  publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz.94). Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
3.    Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
GZGK Marklowice może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Przy rozpatrywaniu wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może zostać nałożona opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania. Przy obliczaniu opłat będą brane pod uwagę m.in. następujące czynniki związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej:
•    koszty materiałów, które zostaną wykorzystane do przygotowania informacji,
•    koszty pracy poniesionej w celu przygotowania informacji,
•    koszty związane z przekazaniem przygotowanej informacji.


Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:


1.    Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, GZGK Marklowice, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
2.    Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z tym że:
a. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
b. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego GZGK  Marklowice uzyskało dany utwór.
3.    Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
a. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
b. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

 

Informacja wytworzona przez:
Joanna Wołyńska , w dniu:  15‑09‑2020 13:01:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Wołyńska
email: gzgk@marklowice.pl tel.:324550292
, w dniu:  15‑09‑2020 13:01:13
Data ostatniej aktualizacji:
15‑09‑2020 13:05:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive