Sprzedaż uszkodzonych zbiorników PBOŚ


GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 44 – 321 Marklowice ul, Astrów 4A

Tel. 032 455 02 92 Fax 032 455 02 92 NIP 6472443765

 

OGŁASZA

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż 4 szt uszkodzonych PBOŚ firmy Kessel Inno Clean o pojemności 4,8m3 oraz 2 szt uszkodzonych PBOŚ firmy Kessel Inno Clean o pojemności 7,6 m3

 

Cena wywoławcza wynosi :

- zbiornik o pojemności 4,8m3 – 350,00 zł. ( słownie: trzysta pięćdziesiąt zł. 00/100 )

- zbiornik o pojemności 7,6m3 – 450,00 zł. ( słownie: czterysta pięćdziesiąt zł. 00/100 )

 

Pisemne oferty należy składać w zaklejonej ofercie w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej

ul. Astrów 4A, 44-321 Marklowice do dnia 13.11.2023r. r do godziny 8.45 z dopiskiem Przetarg –PBOŚ.

 

Oferta powinna zawierać :

1. imię nazwisko dokładny adres oferenta, jeżeli oferent jest osobą prawną, to nazwę firmy
i siedzibę,

2. oferowaną cenę zakupu,

3. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

4. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu,

5. ksero kopię wpłaty wadium.

Jeśli oferta nie spełni ww. warunków, podlegać będzie odrzuceniu.

 

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 13.11.2023r. o godz. 09:00 w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej ul. Astrów 4A, 44-321 Marklowice

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości na rachunek bankowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej:

ING O/Wodzisław Śląski, konto nr 94 1050 1403 1000 0023 5536 0583, najpóźniej

w terminie do dnia 13.11.2023r. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej , za chwilę wniesienia wadium uznaje się chwilę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

 

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji stosowne pełnomocnictwa.

 

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone, w wysokości równej wniesionego wadium, niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu a oferentowi, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, jeżeli żaden z uczestników

przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, przepada na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, jeżeli uchyli się on od zawarcia umowy kupna sprzedaży.

Zwrot wadium następuje w wysokości nominalnej. Przetarg wygra oferent, którego cena zakupu będzie najwyższa.

Organizator przetargu nie dopuszcza możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty,

Cena zapłacona winna być na rachunek bankowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

ING O/Wodzisław Śląski, konto nr 04 1050 1403 1000 0023 2140 2212 – najpóźniej na jeden dzień naprzód przed dniem wyznaczonym jako dzień zawarcia umowy.

 

Organizator przetargu bez podania przyczyn, może ;

- nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu,

- odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia,

- zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek ofert.

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

Oględzin przedmiotu sprzedaży na sprzedaż środka trwałego można dokonać w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej - po uprzednim ustaleniu terminu - od poniedziałku do piątku każdego tygodnia,
w godzinach 9.00 – 14.00 do dnia przetargu.

Dodatkowe informacje w sprawie w/w pojazdu można uzyskać pod nr tel.:( 032 ) 4550292

Informacja wytworzona przez:
Joanna Wołyńska , w dniu:  30‑10‑2023 11:43:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Wołyńska
email: gzgk@marklowice.pl tel.:324550292
, w dniu:  30‑10‑2023 11:43:14
Data ostatniej aktualizacji:
03‑11‑2023 10:09:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie