Czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pojazdu


GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

44 – 321 Marklowice ul, Astrów 4A

Tel. 032 455 02 92 Fax 032 455 02 92

NIP 6472443765

OGŁASZA

Czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pojazdu wóz asenizacyjny:

Marka - meprozet

Model – T527-B

Wersja T527/2

Rok produkcji - 2010 r

Okres eksploatacji 104 miesiące

Kolor powłoki lakierowanej: szary

Dop. Masa całkowita 5500 kg

Masa własna 1250 kg

Ładowność 4300 kg

Zawieszenie osi: drążki skrętne

Długość/szerokość/wysokość: 5080mm/1920mm/2310mm

 

Cena wywoławcza wynosi : 12 500.00 zł. ( słownie: dwanaście tysięcy pięćset zł. 00/100 )

 

Pisemne oferty należy składać w zaklejonej ofercie w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej

ul. Astrów 4A, 44-321 Marklowice do dnia 23.11.2021 r do godziny 8.45 z dopiskiem Przetarg –

wozu asenizacyjnego.

 

Oferta powinna zawierać :

1. imię nazwisko dokładny adres oferenta, jeżeli oferent jest osobą prawną, to nazwę firmy
i siedzibę,

2. oferowaną cenę zakupu,

3. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

4. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu,

5. ksero kopię wpłaty wadium.

Jeśli oferta nie spełni ww. warunków, podlegać będzie odrzuceniu.

 

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 23.11.2021 r do godziny 09.00 w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej ul. Astrów 4A, 44-321 Marklowice

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

1 500,00 zł. ( słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 ) w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej
ul. Astrów 4A, 44-321 Marklowice do dnia 22.11.2021r. bądź na rachunek bankowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej:

ING O/Wodzisław Śląski, konto nr 04 1050 1403 1000 0023 2140 2212, najpóźniej

w terminie do dnia 22.11.2021r.  W przypadku wpłaty na rachunek bankowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej , za chwilę wniesienia wadium uznaje się chwilę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

 

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji stosowne pełnomocnictwa.

 

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone, w wysokości równej wniesionego wadium, niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu a oferentowi, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, jeżeli żaden z uczestników

przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, przepada na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, jeżeli uchyli się on od zawarcia umowy kupna sprzedaży.

Zwrot wadium następuje w wysokości nominalnej.

Organizator przetargu nie dopuszcza możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty,

Cena zapłacona winna być na rachunek bankowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

ING O/Wodzisław Śląski, konto nr 04 1050 1403 1000 0023 2140 2212 – najpóźniej na jeden dzień naprzód przed dniem wyznaczonym jako dzień zawarcia umowy.

 

Organizator przetargu bez podania przyczyn, może ;

- nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu,

- odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia,

- zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek ofert.

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

Oględzin przedmiotu sprzedaży na sprzedaż środka trwałego można dokonać w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej - po uprzednim ustaleniu terminu - od poniedziałku do piątku każdego tygodnia,
w godzinach 9.00 – 14.00 do dnia przetargu.

Dodatkowe informacje w sprawie w/w pojazdu można uzyskać pod nr tel.:( 032 ) 4550292

Treść ogłoszenia można znaleźć na stronie :

www.bip.marklowice.pl

Informacja wytworzona przez:
Joanna Wołyńska , w dniu:  10‑11‑2021 07:03:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Wołyńska
email: bip-gzgk@marklowice.pl tel.:324550292
, w dniu:  10‑11‑2021 07:03:24
Data ostatniej aktualizacji:
10‑11‑2021 07:03:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie